Τοπικά

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι Κατερίνης | Ποιες οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν

Ορίσθηκαν από τον Δήμαρχο Κατερίνης οι νέοι Αντιδήμαρχοι Κατερίνης, οι οποίοι ανέλβαν καθήκοντα σήμερα, 1 Απριλίου 2021 και η θητεία του λήγει στις 30 Ιουνίου 2022.

Σύμφωνα, λοιπόν, με απόφαση του Δημάρχου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, καθήκοντα Αντιδημάρχου αναλαμβάνουν:

 Αντιδήμαρχος Τουρισμού η Μαρία Τερζίδου με αρμοδιότητες:

 –  Την ευθύνη εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στον τομέα του Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα:

α) Τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου

β) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού

στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρερχομένων τουριστικών υπηρεσιών.

γ) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου

δ) Μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Νταντάμης με αρμοδιότητες:

  •  Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (διατάκτης), με εξαίρεση την αρμοδιότητα της υπογραφής του τεκμηριωμένου

αιτήματος της παρ.3.α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παρ.1.α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016 και μόνον όταν το

αίτημα αφορά κάθε άλλη οργανική μονάδα εκτός από την Οικονομική Υπηρεσία. Ειδικότερα, όταν το τεκμηριωμένο

αίτημα του διατάκτη προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) για έκδοση απόφασης ανάληψης

υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 και του π.δ.80/2016, αφορά σε δαπάνη οποιασδήποτε

οργανικής μονάδας, πλην της Οικονομικής Υπηρεσίας, τότε θα υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή

εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην περίπτωση που το παραπάνω αίτημα αφορά

την Οικονομική Υπηρεσία, θα υπογράφεται από τον αντιδήμαρχο Ιωάννη Νταντάμη.

ii. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης

β) Τμήμα Λογιστηρίου

γ) Τμήμα Μισθοδοσίας

δ) Τμήμα Εσόδων

ε) Τμήμα Προμηθειών

στ) Τμήμα Ταμείου

iii. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών

Υπηρεσιών και ειδικότερα των τμημάτων:

α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

β) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

iv. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Κέντρου

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

v. Την έγκριση των δαπανών πάγιας προκαταβολής

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – MUNICIPALITY of KATERINI 3

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κεραμιδιώτης Ευστάθιος με αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Γραμματείας και Παρακολούθησης Έργων

β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων

γ) Τμήμα Μελετών Έργων (Τ.Μ.Ε.)

δ) Τμήμα Κατασκευής Έργων (Τ.Κ.Ε.)

ii. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Αντιδήμαρχος Κοινοτήτων Κυριακίδης Γεώργιος (άμισθος) με αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Λειτουργίας Έργων & Αυτεπιστασίας

(Τ.Λ.Ε.Α.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ii.Τη μέριμνα για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των δικτύων άρδευσης του Δήμου

iii.Την ευθύνη για την οργάνωση και τον συντονισμό των υπηρεσιακών ενεργειών για την επίλυση των προβλημάτων στα

όρια των Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης, πλην της Κοινότητας Κατερίνης, με τη συνδρομή των Προέδρων και των

Συμβουλίων τους, σε συνεργασία πάντα με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα οριστούν από

αυτόν, και ιδίως:

α) Τη μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες καθώς και

την έρευνα νέων αναγκών για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

β) Τη μέριμνα για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων

γ) Τη μέριμνα για τη συντήρηση και την αναμόρφωση των παιδικών χαρών, καθώς και των χώρων αναψυχής

δ) Την παρακολούθηση των έργων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων που βρίσκονται στις Κοινότητες

ε) Την αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των δημοτικών ακινήτων

στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Κοινότητες.

ζ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στην Κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

η) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των

κατοίκων της Κοινότητας.

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Σταύρος Χριστοφορίδης με αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης

Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων που περιλαμβάνει

ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

β) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, πλην των προπαρασκευαστικών ή και τελικών πράξεων που

αφορούν σε προσλήψεις, διορισμούς, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις του

προσωπικού

γ) Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

ii. Την ευθύνη, εποπτεία οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

iii. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης, εξαιρουμένου του τομέα του Τουρισμού του τμήματος ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα,

απασχόλησης και τουρισμού και των αρμοδιοτήτων που αφορούν στα αδέσποτα ζώα, που περιλαμβάνει

ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες,:

α) Τμήμα Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα, Απασχόλησης και Τουρισμού

β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

γ) Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

iv. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων του Αυτοτελούς Τμήματος

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα

παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

β) Γραφείο Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

γ) Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

v. Την ευθύνη διαχείρισης των νομικών υποθέσεων που αφορούν στο Δήμο, την παρακολούθηση της πορείας αυτών και

τον συντονισμό όλων των ενεργειών σχετικά με δικαστικές αποφάσεις και λοιπές δικαστικές ή εξώδικες πράξεις.

Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Δόμησης Γεώργιος Νταντάμης με αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Υπηρεσίας

Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών

β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος με αρμοδιότητες:

i.Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων των παρακάτω τμημάτων της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας:

α) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ανήκει επίσης (i) η διαχείριση,

σύμφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο

προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας

σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,

(ii) η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

(iii) η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εισήγηση και παρακολούθηση για την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης

των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).

(iv) η ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης, λειτουργίας και φύλαξης του χώρου του δημοτικού αμαξοστασίου».

β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικού (Αποθήκης)

Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αθλητισμού Ιωάννης Μπεϊνάς (άμισθος) με αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

ii. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων του Αυτοτελούς Τμήματος

Αθλητικής Ανάπτυξης

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κωνσταντίνος Τσιουκάνης με αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Δηµοτικής

Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

β) Τμήμα Αστυνόμευσης

ii.Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό, μέριμνα και έλεγχο των διαδικασιών του Τμήματος Ανάπτυξης

Πρωτογενούς Τομέα, Απασχόλησης & Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που

αφορούν στα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).

iii.Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

και Καθαριότητας

Β. Στους ανωτέρω Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται επιπλέον οι αρμοδιότητες:

i. Να υπογράφουν το σύνολο των αποφάσεων Δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων, αποφάσεων,

πιστοποιητικών, αδειών, βεβαιώσεων, τευχών, συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών, διακηρύξεων,

περιλήψεων, αναθέσεων, συμβολαίων κ.λπ., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν

την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που συνάπτονται με δικηγόρους.

ii. Να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα του τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους και να αναλαμβάνουν την εκτέλεση των

σχετικών αποφάσεων.

iii. Να αξιολογούν το προσωπικό, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

iv. Να τελούν πολιτικούς γάμους, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο.

v. Να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΚΑΠΗ Δήμου Κατερίνης: Προληπτική ιατρική, καμπάνια ενημέρωσης για τον ηλικιακό ρατσισμό & γλέντι για την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων

Δήμος Κατερίνης: Δημιουργική συνεργασία στα «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ» & προγραμματισμός για την πολιτιστική ατζέντα της περιόδου 2022-23

Πρόταση Μάνη στη Βουλή για λειτουργία Ξενόγλωσσου Τμήματος στην Πιερία, σε συνεργασία με το τμήμα (Logistics – Σύσταση Οργανικών Θέσεων Κληρικών {ΒΙΝΤΕΟ}

Προχειρότητες από τον Δήμο Κατερίνης! Αναβάλλεται για τον… Οκτώβριο το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα το περιβάλλον…